Project Description

I. Actele necesare intocmirii documentatiei pentru cadastru si intabulare teren (fara constructie):

1. Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Primarie – Directia Taxe si Impozite (valabil in luna in care se depune dosarul cadastral) – in original;
2. Actele de proprietate ale terenului: titlu de proprietate, contract vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, inclusiv actele invocate in certificatul de mostenitor – copii legalizate;
3. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor – copii xerox;
4. Extras de plan parcelar avizat de Primarie (numai in cazul terenurilor extravilane sau a celor situate in “intravilanul nou”) – in original.

* Pentru Certificatele de mostenire si Sentintele civile emise dupa data de 16.04.2009, pe langa cei 120 RON (taxa in regim normal), Oficiul de Cadastru percepe o taxa suplimentara de 0,15% din valoarea terenului (regim normal) sau 0,75% (urgenta).

II. Actele necesare intocmirii documentatiei pentru cadastru si intabulare teren (cu constructie):

1. Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Primarie – Directia Taxe si Impozite (valabil in luna in care se depune dosarul cadastral) – in original;
2. Actele de proprietate ale terenului: titlu de proprietate, contract vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, inclusiv actele invocate in certificatul de mostenitor – copii legalizate;
3. Autorizatia de construire si proces – verbal de receptie la terminarea lucrarilor (daca exista) – copii legalizate;
4. Autorizatia de demolare si proces – verbal de receptie la terminarea lucrarilor de demolare (numai in cazul in care in actele de proprietate se regaseste o constructie care ulterior a fost demolata) – copii legalizate;
5. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor – copii xerox.

 –

* Pentru Certificatele de mostenire si Sentintele civile emise dupa data de 16.04.2009, pe langa cei 120 RON (taxa in regim normal), Oficiul de Cadastru percepe o taxa suplimentara de 0,15% din valoarea imobilului (regim normal) sau 0,75% (urgenta) .

III. Actele necesare pentru dezmembrarea sau alipirea (comasarea) imobilelor:

1. Extras de carte funciara pentru informare (recent, anul in curs) – in original;
2. Documentatia cadastrala existenta – copie xerox;
3. Actele de proprietate – copii xerox;
4. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare – persoane juridice) – copii xerox;
5. Acordul bancii privind dezmembrarea/alipirea (doar daca terenul este ipotecat) – in original;
6. Certificat de urbanism in cazul alipirilor (comasarilor) – indiferent de numarul imobilelor care se alipesc, iar in cazul dezmembrarilor, doar pentru dezmembrarile cu mai mult de 3 loturi (inclusiv) – in original.

IV. Actele necesare pentru actualizare / rectificare cadastru, modificarea limitei de proprietate si/sau modificarea suprafetei terenului:

1. Extras de carte funciara pentru informare (recent, anul in curs) – in original;
2. Documentatia cadastrala existenta – copie xerox;
3. Actele de proprietate – copii xerox;
4. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare – persoane juridice) – copii xerox;
5. Acordul bancii privind actualizarea/rectificarea (doar daca terenul este ipotecat) – in original;
6. Adeverinta numar postal (unde este cazul) – copie legalizata;
7. Dovada scoaterii terenului din circuitul agricol (unde este cazul) – copie legalizata;
8. Declaratie notariala din care sa rezulte ca proprietarul / proprietarii sunt de acord cu modificarea limitelor de proprietate si a suprafetei imobilului – in original.

V. Actele necesare pentru aviz tehnic ocpi – necesar obtinerii pac, pug, puz, pud / certificatului de urbanism / sau numarului postal:

1. Documentatia cadastrala existenta – copie xerox;
2. Actele de proprietate – copii xerox;
3. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare – persoane juridice) – copii xerox;
4. Certificat de urbanism – copie legalizata (doar in cazul avizului tehnic necesar obtinerii PUZ, PUD, PAC);
5. Extras de carte funciara pentru informare (recent, anul in curs) – in original (doar in cazul avizului tehnic necesar obtinerii PAC);
6. Extras de plan parcelar actualizat eliberat de Primarie – in original (doar in cazul avizului tehnic necesar obtinerii PAC).

Observatii:

– Documentatiile cadastrale se inscriu automat si in cartea funciara.

– Se pot folosi si acte in original in locul copiilor legalizate la notar, daca acestea au fost intocmite in mai multe exemplare si proprietarul se poate lipsi de un exemplar.

– Mentionam ca aceste acte in original vor ramane la dosarul depus la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

SOLICITA INFORMATII

FOLOSIND FORMULARUL DE MAI JOS